Vypracujeme za vás:

·         žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo o poskytnutie dotácie

 

·         V období implementácie projektov ponúkame naše skúsenosti vo funkcii externého manažmentu v zabezpečovaní a spracovaní potrebných dokumentov

 

·         Pre projekty investičného charakteru je niekedy donormi vyžadovaná aj finančná analýza, resp. štúdia uskutočniteľnosti. Tieto dokumenty vieme urobiť v požadovanej kvalite

 

·         Pre obce spracujeme kompletný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Komunitný plán sociálnych služieb