Informujeme :

K dnešnému dňu sú aktuálne tieto výzvy
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a finančných mechanizmovOPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE (2014 – 2020)

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán : Ministerstvo vnútra SR

1. Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
link: Výzva na predkladanie ŽoNFP

2. Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
link: Výzva na predkladanie ŽoNFPIROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM (2014 – 2020)

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR

Sprostredkovateľské orgány: územne príslušný samosprávny kraj

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom
IROP-PO1-SC122-2020-59
link: https://www.mpsr.sk/download.php?fID=19049

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR

1. Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie
link: https://www.mpsr.sk/download.php?fID=19101OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (2014 – 2020)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

1. Výzva zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy OPKZP -PO4-SC411-2020-63
link: 63. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
Link: https://www.opkzp.sk/wpcontent/uploads/2020/04/62_vyzva_na_predkladanie_ZoNFP.pdf