Poradenské služby:

- monitoring možností,
- výber optimálneho riešenia pre klienta,
- poradenstvo pri získavaní potrebných dokladov,
- kompletizácia dokumentácie.

Vypracovanie dokumentov pre čerpanie pomoci z dotačných a úverových zdrojov:

- žiadosti,
- projektové zámery,
- štúdie uskutočniteľnosti,
- podnikateľské plány,
- finančné plány a analýzy,
- marketingové analýzy.

Vypracovanie dokumentov v procese implementácie projektov:

- zmluva,
- monitorovacie správy,
- žiadosti o platby,
- žiadosti o schválenie zmien v projektoch,
- vypracovanie záverečných správ.

Vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

- manažovanie procesu,
- prieskumy,
- kompletná dokumentácia v zmysle metodických pokynov MV a RR SR.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vypracovaný spoločnosťou EFO Consulting, spol. s r. o. má v tomto zmysle nasledovný obsah:

- spracovanie ekonomických a sociálnych východísk obce, kde sa zdokumentuje jestvujúca občianska a technická infraštruktúra, ľudský potenciál, podmienky pre rozvoj kultúry, stav životného prostredia a zhodnotí sa celkový rozvojový potenciál obce,
- vykonanie analýzy doteraz realizovaných opatrení,
- spracovanie SWOT analýzy,
- určenie kľúčových disparít,
- definovanie stratégie na obdobie 2007 - 2013, vymedzenie opatrení a aktivít v zmysle Národného strategického referenčného rámca, merateľné ukazovateľe,
- finančný plán na programovacie obdobie, rozdelenie finančných nárokov podľa priorít a opatrení,
- organizačné a inštitucionálne zabezpečenie.

Poradenstvo a sprostredkovanie:


- pri spracovaní územno-plánovacej dokumentácie, vrátane vypracovania žiadosti o podporu zo štrukturálnych fondov.

Informácie o fondoch EÚ a dotáciách pre Vás