Poradenstvo

Cena je daná hodinovou sadzbou:

- pre jednorázových klientov 300 Sk/h,
- pre stálych klientov bezplatne.

Vypracovanie projektov pre čerpanie fondov EÚ a podobných žiadostí

Cena sa odvíja od:

- rozsahu dokumentácie,
- zahrnutia ďalších služieb (verejné obstarávanie, zabezpečenie úverových   prísľubov),
- miery spolupráce klienta.

Cena sa skladá z fixnej časti odvodenej od hodinovej sadzby a provízie:

- fixná časť závisí od vyššie uvedených kritérií a je splatná pri podpise zmluvy a pri   odovzdaní projektu,
- provízia sa určuje percentom zo schválenej výšky pomoci.

Štúdie uskutočniteľnosti, finančné plány, finančné analýzy, marketingové analýzy:

- podľa rozsahu a obtiažnosti,
- podľa hodinovej sadzby.

Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

- podľa rozsahu,
- podľa miery spolupráce so samosprávou,
- podľa hodinovej sadzby.

 

Informácie o fondoch EÚ a dotáciách pre Vás